Download từ website VietNamFood
Hội KH - KT An Toàn Thực Phẩm.


BỘ Y TẾ

-----

Số: 16/2005/TTLT-BYT-BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh

chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”

---

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về các điều kiện vệ sinh

chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này bãi bỏ

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)

- VP Chính phủ (Phòng Công báo, Vụ Văn xã)

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL)

- Bộ trưởng (để b/c)

- Các Thứ trưởng (để biết)

- Các Bộ ngành liên quan

- Các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế

- Sở Y tế, TTYTDP các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Y tế Ngành

- Lưu VT , ATTP

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn